Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Garden Connect zijn op alle overeenkomsten en afspraken van toepassing. U kunt deze hier volledig downloaden in PDF formaat of hieronder raadplegen.  
 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

1. Garden Connect: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Garden Connect B.V., handelend onder de naam “Garden Connect”, gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303A te (1161NM) Zwanenburg, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55257577.

2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Garden Connect een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Partijen: Garden Connect en Opdrachtgever gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen, in het kader waarvan Garden Connect zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

5. Diensten/Dienstverlening: de diensten en/of werkzaamheden waartoe Garden Connect zich in het kader van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het ontwikkelen en onderhouden van websites en webshops (Werken), integraties met systemen van derden, het verzorgen van content marketing, het verlenen van online marketingdiensten, loyaliteitsoplossingen, hosting en domeinregistratie.

6. Abonnement: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van online marketingcampagnes, licenties ter zake integraties met systemen van derden, web- en mailhosting en domeinnaamregistratie.

7. Werk: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Garden Connect en in opdracht van Opdrachtgever vervaardigd of te vervaardigen en aan Opdrachtgever (op) te leveren creatie, zoals een website, webshop, teksten en/of andere content.

8. Schriftelijk: zowel communicatie op schrift als communicatie per e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Garden Connect en iedere Overeenkomst, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk en Schriftelijk is uitgesloten.

2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Garden Connect uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door Garden Connect gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Garden Connect onderhavige algemene voorwaarden soepel toepast.

4. Van toepassing is steeds de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

5. Garden Connect behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten Overeenkomsten de algemene voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig nietig mochten zijn of vernietigd mochten worden, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Garden Connect vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en zoveel mogelijk vergelijkbare bepaling.

7. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de Overeenkomst.
9. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 3. Het aanbod

1. Elk aanbod van Garden Connect (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan het aanbod op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Dienst waarop het aanbod betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De bedragen in het aanbod van Garden Connect zijn in euro, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.

3. Garden Connect kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. De in een aanbod van Garden Connect vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

5. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van Garden Connect, dan is Garden Connect daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Garden Connect anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Garden Connect niet tot het verrichten van een gedeelte van Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een aanbod van Garden Connect geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten tussen Partijen.

Artikel 4. Termijnen, duur, uitvoering en wijziging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst eindigt door afronding, tenzij uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat sprake is van een Abonnement.

2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een Abonnement aangegaan voor de duur van 12 maanden.

3. Na verstrijken van de overeengekomen looptijd van een Abonnement wordt deze steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van opnieuw 12 maanden, tenzij het Abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.

4. Een Abonnement eindigt door Schriftelijke opzegging, doch niet eerder dan de bepaalde looptijd is verstreken. In geval van opzegging door Opdrachtgever geschiedt dit met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van opzegging door Garden Connect geschiedt dit met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

5. Is voor de uitvoering van de Diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van dit lid, Garden Connect Schriftelijk in gebreke te stellen. Garden Connect dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Indien Garden Connect voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Garden Connect gerechtigd de uitvoering op te schorten voor de duur van de vertraging.

6. Garden Connect zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7. Garden Connect heeft het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.

8. Garden Connect is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Garden Connect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens (waaronder teksten, foto’s, andere content, alsook feedback op voorstellen e.d. mede begrepen kunnen zijn), waarvan Garden Connect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Garden Connect worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Garden Connect zijn verstrekt, heeft Garden Connect het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Garden Connect ter beschikking heeft gesteld. Garden Connect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Garden Connect is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. In geval Opdrachtgever ten behoeve van de vervaardiging en (op)levering van een Werk, uiterlijk 12 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, nog niet alle daarvoor benodigde gegevens als bedoeld in het vorige lid aan Garden Connect heeft verstrekt, is de (restant)betaling vanaf dat moment volledig opeisbaar en kan zij het eventueel daarmee verband houdende Abonnement met onmiddellijke ingang laten ingaan.

12. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Garden Connect zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

13. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Garden Connect gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Garden Connect bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming van Garden Connect op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Garden Connect een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

15. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Garden Connect gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Garden Connect daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Prijzen en prijswijziging

1. Indien Garden Connect met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Garden Connect niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de inkoopkosten, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2. Indien een prijsstijging als bedoeld in het vorige lid (en anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst) plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend een Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een Schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Garden Connect:

a. alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren;

b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Garden Connect rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Garden Connect is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Garden Connect ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Garden Connect kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Garden Connect bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Garden Connect kan worden gevergd.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Garden Connect op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Garden Connect de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4. Indien Garden Connect tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Garden Connect gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Garden Connect, zal Garden Connect in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor eventuele overdracht van nog te verlenen Diensten aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Diensten voor Garden Connect extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Garden Connect anders aangeeft.

7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Garden Connect vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Garden Connect op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als ware Garden Connect in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst volledig na te komen.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Garden Connect aan te geven wijze, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt netto en in euro, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld. De aan betalingen verbonden kosten en valutaschommelingen komen voor rekening c.q. risico van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een vaste prijs vanaf € 2500,- (excl. btw) wordt 35% daarvan bij het sluiten van de Overeenkomst gefactureerd en het restant na afronding, althans uiterlijk na verstrijken van 12 maanden na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van Abonnementen wordt driemaandelijks gefactureerd, bij aanvang van het betreffende kwartaal.

2. Opdrachtgever stemt ermee in dat Garden Connect de aan Opdrachtgever toekomende facturen per e-mail beschikbaar stelt.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Indien en voor zolang Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Garden Connect gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten/de Diensten te staken. In geval van hosting geldt vorenstaande mits Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld waarin een redelijke termijn van 14 dagen is vermeld waarbinnen Opdrachtgever alsnog tot volledige betaling dient over te gaan en betaling binnen die termijn is uitgebleven.

5. Garden Connect heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en als laatste in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Garden Connect kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Garden Connect kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Garden Connect verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op grond van de Nederlandse we “Wet Incassokosten”. Indien Garden Connect echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien Garden Connect aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld.

2. Garden Connect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Garden Connect is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Garden Connect is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door koppelingen/integraties met systemen van derden, evenmin als voor problemen die door een dergelijke koppeling/integratie ontstaan.

3. Indien Garden Connect aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Mocht de schade betrekking hebben op een Dienst behorende tot een Abonnement, dan is de aansprakelijkheid van Garden Connect beperkt tot maximaal de factuurwaarde over een periode van 12 maanden. Vorenstaande geldt met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Garden Connect nimmer meer zal belopen dan het bedrag der daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Garden Connect aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Garden Connect kunnen worden toegerekend;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Garden Connect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatie-/imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Garden Connect.

7. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en werknemers van Garden Connect.

Artikel 9. Overmacht

1. Garden Connect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Garden Connect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Garden Connect niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Garden Connect of van derden daaronder mede begrepen. Garden Connect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Garden Connect haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Garden Connect kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Garden Connect ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Garden Connect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Garden Connect van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Garden Connect toerekenbaar is. Indien Garden Connect uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Garden Connect zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Garden Connect, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Garden Connect en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Garden Connect behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving. Indien in het kader van de Overeenkomst foto’s of afbeeldingen van derden, bijvoorbeeld van Shutterstock, aan Opdrachtgever worden geleverd, geschiedt dit onder de voorwaarden van de betreffende derde. Garden Connect kan jegens Opdrachtgever een beroep doen op deze voorwaarden. De bedoelde derden kunnen hun voorwaarden als hier bedoeld wijzigen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het zich informeren over de toepasselijke voorwaarden van de bedoelde derden.

2. Garden Connect geeft (op)geleverde Werken en beschikbaar gestelde Diensten, waaronder maar niet uitsluitend, teksten, websites, webshops, apps, foto’s, afbeeldingen, adviezen, technische beschrijvingen, functionele ontwerpen, digitale nieuwsbrieven, nieuwsbriefsystemen en andere aanverwante Diensten, slechts in bruikleen bij Opdrachtgever en doet nimmer afstand van broncodes en het intellectuele eigendom op vorenbedoelde goederen.

3. Gebruik van de geleverde Werken en beschikbaar gestelde Diensten geschiedt uitsluitend voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien en voor zolang Opdrachtgever blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Indien over de bedoelde doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht van Opdrachtgever beperkt tot dat gebruik waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Garden Connect bekend te zijn gemaakt.

4. Partijen kunnen naderhand uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen dat Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op (op)geleverde Werken afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor Opdrachtgever mogelijk te maken om gebruik van het Werk buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.

5. Garden Connect heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de Dienstverlening vanuit Garden Connect (mede) strekt tot Dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van (door Opdrachtgever aangeleverd) materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- en/of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Garden Connect streeft ernaar een uptime te realiseren en in stand te houden van 99,999%. Evenwel aanvaardt Garden Connect geen enkele aansprakelijkheid in geval deze uptime eens of vaker niet wordt behaald.

3. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Garden Connect die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

4. Garden Connect hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: “Melders”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Garden Connect is gerechtvaardigd, is Garden Connect gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Garden Connect in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan de Melder en/of aan de bevoegde instanties. Garden Connect zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

5. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Garden Connect gerechtigd hiervan aangifte te doen. Garden Connect kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Garden Connect verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

6. Bij (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Garden Connect gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

7. Opdrachtgever vrijwaart Garden Connect voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Garden Connect is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Garden Connect in het kader van deze klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en/of de informatie niet in strijd blijkt met Nederlands recht.

8. Opdrachtgever onthoudt zich ervan andere opdrachtgevers van Garden Connect of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Garden Connect, haar andere opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Garden Connect zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

9. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Garden Connect is het Opdrachtgever verboden de door Garden Connect verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden ter beschikking te stellen.

10. Garden Connect kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de door Garden Connect geleverde Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Garden Connect bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website van Garden Connect worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Garden Connect een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Garden Connect verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Garden Connect geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Garden Connect.

12. Indien de Dienstverlening op grond van de Overeenkomst tevens het maken van back-ups van gegevens van Opdrachtgever omvat, zal Garden Connect met inachtneming van de tussen Partijen Schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Opdrachtgever. Garden Connect zal de back-up bewaren gedurende een tussen Partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Garden Connect gebruikelijke termijnen. Garden Connect zal de back-up als goed huisvader zorgvuldig behandelen en bewaren.

13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13. Domeinnamen, SSL-certificaten en IP-adressen

1. Indien de Dienstverlening van Garden Connect (mede) ertoe strekt dat Garden Connect voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, SSL-certificaat en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning, verhuizing en eventueel gebruik van een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen en de andere in Bijlage 4 van de bij deze algemene voorwaarden behorende verwerkersovereenkomst vermelde instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam, SSL-certificaat c.q. IP-adres. Garden Connect vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Garden Connect, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Garden Connect schadeloos van alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Garden Connect is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Garden Connect.

6. Indien Garden Connect een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Garden Connect medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Opdrachtgever stemt bij de aanvraag van (een verhuizing van) een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres in met de door de betreffende registrerende instanties gestelde voorwaarden ter zake. Garden Connect kan jegens Opdrachtgever een beroep doen op deze voorwaarden. De bedoelde instanties kunnen hun voorwaarden als hier bedoeld wijzigen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het zich informeren over de toepasselijke voorwaarden van de bedoelde instanties.

8. Garden Connect heeft het recht de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, echter alleen en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Garden Connect gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te heffen dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen.

Artikel 14. Websites, e-mailmarketing, nieuwsbrieven en support

1. Garden Connect staat er niet voor in dat de websites en systemen goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Garden Connect staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

2. Opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van e- mailmarketing en verklaart door middel van het gebruik van de systemen hier aan te voldoen.

3. Indien de Dienstverlening op grond van de Overeenkomst tevens support voor Opdrachtgever of (eind)gebruikers van de Dienst omvat, zal Garden Connect telefonisch, via een website of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt. Garden Connect kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor support in aanmerking komt. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Garden Connect. Garden Connect streeft ernaar supportvragen tijdens deze gebruikelijke openingstijden, binnen 48 uur te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. In afwijking van vorenstaande geldt dat support ten aanzien van problemen bij het openen van websites en/of de werking van e-mail, direct na constatering in behandeling worden genomen. Vorengenoemde reactietijden zijn slecht indicatief. Overschrijding daarvan leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Garden Connect, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Garden Connect. Voor het overig geldt voorts dat Garden Connect niet kan instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden support.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op iedere Overeenkomst en alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Opdrachtgever aldaar gevestigd is.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Garden Connect is bij uitsluiting bevoegd van gerechtelijke geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Garden Connect het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

VERWERKERSOVEREENKOMST

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Garden Connect B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55257577, (hierna: “Verwerker”) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij Diensten levert (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”), hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het afhandelen van overeenkomsten en betalingen voor de diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de 'cloud' opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, het aanbieden en beheren van het online Customer Relation Management-pakket en/of online Content Management Systeem van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke, het onderhouden van telefonisch contact met klanten van Verwerkingsverantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service, het verrichten van Public Relations- en marketingactiviteiten voor Verwerkingsverantwoordelijke, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, klantenkaart gerelateerde informatie, maken van aankoop-, klant- en gedragsanalyses plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de betrokkenen of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.

3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke wordt geacht zelf ook kennis te nemen van haar rechten en plichten inzake de verwerking van persoonsgegevens en hiernaar te handelen.

5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA).

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan indien landen en/of bedrijven niet voldoen aan de GDPR-richtlijnen en vallen onder de Privacy Shield richtlijn.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat vooraf schriftelijke toestemming wordt verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke; Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.

2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden Schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

1. Verwerker zal zich naar redelijkheid inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Een overzicht van deze maatregelen en het beleid daarover zijn opgenomen in Bijlage 2.
2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
4. In het geval communicatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en derden geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals via e-mail, websites, webshops en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide Partijen zorgdragen voor een gedegen bescherming tegen virussen en andere schadelijke software. Verwerker spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Verwerker is jegens Verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen, schadelijke software en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
5. Verwerkingsverantwoordelijke dient het eigen (computer)systeem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Artikel 7. Beveiligingsincidenten en datalekken

1. In geval van een mogelijk datalek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur na ontdekking van het datalek, of zo snel mogelijk nadat de Verwerker daarover door een subverwerker is geïnformeerd, informatie verstrekken als opgenomen in Bijlage 3, zodat de Verwerkingsverantwoordelijke indien nodig een melding bij de toezichthouder kan doen.
2. De Verwerker houdt de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek en de maatregelen die zijn getroffen om de omvang van het datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.
3. De verantwoordelijkheid om melding te doen van een datalek aan de toezichthouder en indien nodig betrokkene(n) over het datalek te informeren, rusten volledig op Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker verleent waar nodig medewerking aan het adequaat informeren van betrokkenen.
4. Eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding

1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

Artikel 10. Audit

1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, en alles dat daar direct verband mee houdt.
2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.

5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en boetebepalingen

1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 5.000,00.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

- redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

- redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

- en redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, reputatie schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.
7. In het geval van schending van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per overtreding en € 50,00 per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12. Duur en beëindiging

1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door het accepteren van de algemene voorwaarden van Garden Connect, ondertekening van uitgebrachte offertes en/of prijsopgaven en/of het betalen van facturen die verzonden zijn door Garden Connect aan opdrachtgever.

2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan binnen 12 maanden of op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke op een zorgvuldige en veilige wijze verwijderen en/of vernietigen.

4. Verwerker is gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

5. Na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zullen verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn ook na einde van de Overeenkomst voort te duren blijven bestaan, waaronder het melden van datalekken en de plicht tot geheimhouding.

Artikel 13. Slotbepalingen

1. De bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst gaan boven de bepalingen in de algemene voorwaarden van de Verwerker, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.

2. De nietigheid van enige bepaling in deze Verwerkersovereenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Nietige of vernietigbare bepalingen zullen door Partijen in onderling overleg worden vervangen door nieuw vast te stellen bepalingen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
3. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Bijlagen

Bijlage 1- AVG: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bezoekgedrag

 • IP-adres

 • Social media accounts

 • C.V.

 • Geboortedata

 • Financiële gegevens

 • Ingevulde informatie in de website en/of webshop en/of app

 • Aankoop- en transactiedata

 • Informatie gekoppeld aan klanten- en loyaliteitskaarten

Van de categorieën betrokkenen:

 • Klanten

 • Leveranciers

 • Accounthouders

 • Sollicitanten

 • Websitebezoekers

 • Mogelijke klanten

 • Leden

 • Pashouders

 • App gebruikers

 • Winkel- bedrijfs- of event bezoekers

 • Deelnemers aan prijsvragen

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Bijlage 2 - AVG: Overzicht met beveiligingsmaatregelen

De Verwerker heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

Technische beveiligingsmaatregelen

 • Up to date virus scan op alle laptops middels Symantec Endpoint Protection of gelijkwaardige software

 • Inperking van gebruik van USB sticks voor gegevensopslag en data uitwisseling

 • Beveiliging van draagbare apparaten zoals tablets en telefoons middels toegangscodes

 • Dual verification op kritieke systemen en software waar gegevensopslag plaats heeft

 • Dual verification van software waarop gebruikers inloggen

 • Dual verification op laptops middels een boot-login en gebruikersaccount per medewerker

 • Fysieke beveiliging van laptops binnen de werkomgeving van Verwerker

 • Versleuteld opslaan van wachtwoorden en inloggegevens van Verwerkingsverantwoordelijke indien noodzakelijk

 • Waar mogelijk versleutelen van communicatie met software van derden (waaronder maar niet uitsluitend API koppeling)

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • Clean desk policy

 • Laptop niet onbemand achterlaten zonder lock

 • Laptop nooit achterlaten in de auto

 • Voorkomen van het opslaan van documenten op apparatuur van medewerkers en het regelmatig opruimen van oude data hierop

 • Zorgvuldig verwijderen en vernietigen van oude apparatuur

Bijlage 3 - AVG: te verstrekken informatie in geval van een datalek

De Verwerker zal alle inlichtingen verschaffen die de Verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de volgende informatie aan de Verwerkingsverantwoordelijke:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van de inbreuk

 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is

 • Wat de (voorgestelde) oplossing is

 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding

 • Aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk)

 • Een omschrijving van de groep personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk

 • Het soort of de soorten persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk

 • De datum waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden)

 • De datum en het tijdstip waarop de inbreuk bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of subverwerker

 • Of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden

 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn om de inbreuk te beëindigen en om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Bijlage 4: SSL certificaten en domeinregistraties

SSL Certifcaten

1. Garden Connect verzorgt namens opdrachtgever het aanvragen en implementeren van SSL-certificaten. Garden Connect maakt hierbij gebruik van Comodo-certificaten en Let’s Encrypt-certificaten. Opdrachtgever begrijpt dat Garden Connect in deze slechts als tussenpersoon fungeert en niet verantwoordelijk is voor de gestelde technische en/of organisatorische en/of administratieve eisen. 
2. Opdrachtgever gaat akkoord met de door Comodo dan wel Let’s Encrypt gestelde eisen. Op https://www.comodoca.com/en-us/legal/ en https://letsencrypt.org/ zijn de meest actuele documenten en voorwaarden te vinden inzake de levering van SSL-certificaten. 

Domeinregistraties

1. Garden Connect verzorgt namens opdrachtgever het aanvragen en registreren van domeinnamen. Opdrachtgever begrijpt dat Garden Connect in deze slechts als tussenpersoon fungeert en deze domeinnamen registreert bij de bevoegde instantie. Per domeinextensie is een andere instantie bevoegd en gelden andere eisen. 
2. In het volgende artikel zijn de meest gebruikte instanties benoemd. Opdrachtgever informeert zichzelf over de eisen die gesteld worden aan het registreren van domeinnamen alvorens Garden Connect gevraagd wordt een domeinnaam te registreren. Garden Connect is niet verantwoordelijk voor de gestelde technische en/of organisatorische en/of administratieve eisen.

3. Bevoegde instanties per domeinregistratie:

.AM - www.internetsociety.org

.AMSTERDAM - www.amsterdam.nl

.ASIA - www.dot.asia

.AT - www.nic.at

.BE - www.dns.be

.BIZ - www.home.neustar

.CA - www.cira.ca

.catering - www.donuts.domains

.CH - www.switch.ch

.CN - www.cnnic.com.cn

.COM - www.verisign.com

.COM.CN - www.verisign.com

.CO.UK - www.nominet.uk

.CO.ZA - www.zadna.org.za

.CZ - www.nic.cz

.DE - www.denic.de

.DK - www.difo.dk

.ES - www.Red.es

.EU - www.eurid.eu

.FI - www.traficom.fi

.FR - www.afnic.fr

.FRL - www.registreer.frl

.GR - www.ics.forth.gr

.IE - www.ucd.ie 

.IM - www.gov.im

.IN - www.nixi.in

.INFO - www.afilias.info

.IO - www.icb.co.uk

.IT - www.iit.cnr.it

.JE - www.channelisles.net

.LI - www.switch.ch

.LT - en.ktu.edu

.LU - www.restena.lu

.LV - www.nic.lv

.ME - www.gov.me

.NET - www.verisign.com

.NL - www.sidn.nl

.NU - www.iusn.org

.ORG  - www.thenew.org

.ORG.UK - www.nominet.uk

.PL - www.nask.pl

.PRO - www.afilias.info

.PT - www.dns.pt

.RENT - www.nic.xyz

.RU - www.cctld.ru

.SE - www.internetstiftelsen.se

.SHOP - www.gmoregistry.com

.SI - www.arnes.si

.SK - www.sk-nic.sk

.TV - www.tuvaluislands.com

.UK - www.nominet.uk

.US - www.home.neustar